Afspraken

Deelname aan de Impuls is vrijwillig, maar impliceert wel dat u als gemeente over de Impuls afspraken wilt maken met de rijksoverheid. De belangrijkste afspraken staan in een gemeentelijke verklaring, die is afgeleid van de landelijke overeenkomst getekend door de ministeries van OCW en VWS, de VNG, NOC*NSF, de gezamenlijke onderwijsorganisaties (VBS) en de Cultuurformatie. Door het ondertekenen van de verklaring geeft uw gemeente aan, dat u:

  • een x-aantal combinatiefuncties gaat realiseren en de hiermee beoogde doelen nastreeft;
  • bereid bent om (vanaf het tweede jaar) hiervoor co-financiering in te zetten;
  • het advies meeweegt bij de keuze voor lokale partijen (scholen, sportverenigingen en culturele instellingen) dat de koepels van deze sectoren hen gegeven;
  • een overeenkomst sluit met lokale partijen;
  • de producten en adviezen van de Taskforce zoveel mogelijk zal overnemen en gebruik maakt van de beschikbare landelijke ondersteuning en informatie;
  • meewerkt aan de monitoring (door de VNG) van combinatiefuncties.

Monitoring
De VNG beziet jaarlijks hoe het ervoor staat met de realisering van de combinatiefuncties in het hele land. Hierbij wordt ook de verdeling van fte’s over de sectoren bekeken. Als na de nulmeting en de éénmeting blijkt dat het beeld afwijkt van de verwachtingen, wordt een nadere steekproef onder (bepaalde) gemeenten genomen.

Als uw gemeente de gemaakte afspraken niet nakomt, kan uw gemeente het daarop volgende jaar van de uitkering van de rijksbijdrage worden uitgesloten.