ONDERSTEUNING ONDERWIJS

Om het werken met combinatiefuncties in het onderwijs te stimuleren is het projectteam Combifuncties Onderwijs gestart. De Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de Bond Katholiek Primair Onderwijs (KBO) nemen deel aan het projectteam Combifuncties Onderwijs.

Stuurgroep
De projectleiding bestaat uit een stuurgroep met bestuurlijke verantwoordelijkheid (samengesteld uit kringen van de besturenorganisaties), een coördinerende projectleider - Violette van Empel (senior adviseur VBS) - en een uitvoerend projectteam (verdeeld over SBO/CAOP en de onderwijsbesturen-organisaties). De voorzitter van de stuurgroep, Simon Steen (algemeen directeur VBS), treedt op als bestuurlijk overlegpartner van het Rijk, de coördinerend projectleider, Violette van Empel is secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project.

Ondersteuningsaanbod

Het projectteam Combifuncties Onderwijs doet een ondersteuningsaanbod aan scholen, dat gericht is op de behoeften van het primair en voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsaanbod wil aan de ene kant de potentieel geïnteresseerde school in beeld krijgen en aan de andere kant de scholen informeren, interesseren en stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden die de Impuls biedt. Alle besturen en directies van scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten die in aanmerking komen voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur worden geïnformeerd door middel van een informatiefolder. Via de website www.combifunctiesonderwijs.nl wordt u op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten binnen de onderwijssector.

Partijen die participeren in het ondersteuningsaanbod voor het PO en VO zijn:

 • SBO/CAOP. Zij onderhouden nauwe contacten met de verschillende besturenorganisaties en vakorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Er worden diensten op het terrein van arbeidsmarktbeleid verleend aan verschillende sectoren, waaronder de sportsector.
 • de Onderwijsbesturenorganisaties. Zij werken al geruime tijd samen op het thema Sport en Onderwijs en hebben, gedurende de looptijd van de Alliantie school en sport, expertise opgedaan.

Doelstelling ondersteuningsaanbod
De hoofddoelstelling van het specifieke ondersteuningstraject is Ďhet creëren van draagvlak voor het werken met combinatiefuncties in het primair en voortgezet onderwijs en de deelnemende scholen bij de invoering van de Impuls te ondersteunen en inhoudelijk te faciliteren opdat op 31 december 2012 2250 fte combifuncties zijn gerealiseerd, waarvan 765 in het PO en 225 in het VO en 1125 in de sportsector en 135 in de cultuursector'.

Bij combinatiefuncties kunnen scholen denken aan functies als: leraar basisonderwijs/coördinator buitenschoolse activiteiten of leraarondersteuner/medewerker buitenschoolse activiteiten.

In tranches (2008-2012) zal het aantal deelnemende scholen aan de Impuls worden uitgebreid. Dit betekent dat het specifieke ondersteuningstraject richt op scholen die:

 • overwegen om aan de Impuls deel te nemen. Het gaat hier om scholen die nog gemotiveerd, gestimuleerd of geïnformeerd moeten worden;
 • gaan deelnemen maar de uitwerking van de Impuls nog lokaal moeten vormgeven;
 • al enige tijd aan de Impuls deelnemen.

Activiteiten en producten
De volgende ondersteuningsactiviteiten en producten zijn van belang:

 • behoeftepeiling ondersteuning PO en VO;
 • gemeenten ontvangen vanuit de sector advieslijsten met daarop scholen die geschikt zijn deel te nemen aan de Impuls ;
 • handreikingen inrichting onderwijs (inhoudelijk en organisatorisch) m.b.t. de combinatiefunctionaris school, sport en cultuur;
 • meedenken en opstellen van de functieomschrijving van de combinatiefunctie;
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten;
 • opstellen van beleidsregels met betrekking tot de rol van combinatiefuncties binnen de organisatie;
 • artikelen in magazines van besturenorganisaties/ vakorganisaties (o.a. good practices);
 • lezingen, workshops tijdens conferenties, standmateriaal voor gebruik bij onderwijscongressen;
 • begeleiden landelijk ondersteuningsteam (zie algemeen ondersteuningsaanbod) die regionaal ondersteunen bij vormgeving van samenwerking tussen verschillende actoren;
 • organisatie van kennisdeling (netwerken) door en tussen geïnteresseerde scholen en reeds gestarte scholen o.a. door organisatie inspiratiebezoeken;
 • beschrijven van good practices in handzame documenten en brede verspreiding daarvan middels digitale nieuwsbrieven;
 • Helpdesk Brede school en sport en cultuur (o.a. koppeling aan website Combinatiefuncties);
 • onderzoek naar personeelsbeleid op brede scholen, met name naar de inzet/ realisatie van vakleerkrachten in het PO die bij uitstek geschikt zijn om én de kerndoelen breder te realiseren én de verbinding naar dagarrangementen, kinderopvang, sport en cultuur kunnen maken;
 • handreiking inrichting van het onderwijs (inhoudelijk en organisatorisch) met betrekking tot de combinatiefunctionaris school, sport en cultuur.

NIEUWSBRIEF COMBIFUNCTIES ONDERWIJS
Wilt u op de hoogte blijven van best practices, ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties binnen het onderwijs. Meldt u dan hier aan voor de informatieve nieuwsbrieven van de projectgroep Combifuncties Onderwijs. U ontvangt dan een e-mail om uw aanmelding te bevestigen. Mocht u deze niet hebben ontvangen, check dan even uw spambox/ongewenste e-mail.