Persberichten

Landgraaf komt goed uit de verf!

Scherpenzeel ondertekent Convenant JOS

Landgraaf snel met start combinatiefunctie school en cultuur

Combinatiefuncties in Almere nu officieel van start

Feestelijke start nieuwe Apeldoornse combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionaris voor sportieve omgeving Herungerberg in Venlo

Groter wijkaanbod sport, onderwijs en cultuur door nieuwe functies in Arnhem

Nijmeegse combinatiefunctionarissen stellen zich voor

Tilburgse Brede Scholen krijgen combinatiefunctionarissen

Succesvolle bijeeenkomst combinatiefuncties in Almere

Gemeente Zoetermeer tekent deelnameverklaring aan Impuls brede scholen, sport en cultuur.

Landelijke Kick/off combinatiefuncties in Amsterdam

Rotterdam start met combinatiefuncties

Alkmaar start met combinatiefuncties school en sport

Eerste combinatiefunctionaris in Venlo bij sportvereniging LOREAL

€ 20 miljoen extra voor combinatiefuncties

Landgraaf komt goed uit de verf

Combifunctionarissen in actie!
(foto Bas Quaedvlieg)

Op woensdag 19 januari 2011 vond de eerste officiële activiteit van de combifunctionarissen in Landgraaf plaats. Gemeente Landgraaf heeft in samenwerking met Sport & Leisurepark Landgraaf, onderwijsstichting Movare, stichting SMK Parkstad en de Vrije Akademie ZOM twee combifunctionarissen sport en een combinatiefunctionaris cultuur aangesteld.

Op het schoolplein van basisschool Op gen Hei beleefden de wethouders Harry Erkens en Harry Leunessen samen met de directeur van de basisschool, Peter Smeets, en een twintigtal leerlingen een waar verfspektakel. Met de voeten in de verf en vervolgens in estafettevorm proberen het mooiste kunstwerk te maken! De koude voeten mochten de pret niet drukken en onder het gejuich van enkele honderden toeschouwers zijn er twee bijzondere kunstwerken gemaakt!

De combifunctionarissen sport zijn werkzaam voor zowel het primair onderwijs als de sportverenigingen. De combifunctionaris cultuur is werkzaam voor het primair onderwijs en de locale cultuuraanbieders en verenigingen. Met de combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt met als doel het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod te verrijken en beter op elkaar af te stemmen.

Op 21 april 2011 vindt het volgende evenement plaats. De jeugd sport- en cultuurdag voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit heel Landgraaf.

Scherpenzeel ondertekent Convenant JOS

Stuurgroepleden van Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) hebben in november 2010 het convenant in het jongerencentrum in Kulturhus De Breehoek ondertekend. Hiermee is de samenwerking met alle basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen bestempeld. Behalve genoemde partijen waren ook vertegenwoordigers van sportverenigingen, de bibliotheek, Edu-Art, Platteland Anders, de Gelderse Sport Federatie en de gemeente Scherpenzeel aanwezig. De wethouder de heer Van de Weert gaf samen met de kinderen een startsignaal door de frisbee in een korf te werpen.

Doel van het Convenant JOS is om met alle partijen optimaal samen te werken om een voorzieningenniveau te realiseren dat voldoet aan de behoeften en wensen van kinderen (tot 14 jaar) en hun ouders in de gemeente Scherpenzeel. Dit convenant is een vervolg op de intentieverklaring die per 1 januari 2010 is ingegaan met alle bovengenoemde partijen voor de periode vanaf 1 november 2010 tot 1 januari 2014.

Het Convenant JOS en de eerdere intentieverklaring komen voort uit het initiatief om te komen tot een Brede School. Deze samenwerking is van onderop tot stand gekomen en heeft mede eraan bijgedragen dat er combinatiefunctionarissen van de Gelderse Sport Federatie aangesteld konden worden. Combinatiefunctionaris Miranda Wassink is zeer enthousiast over de totstandkoming van JOS en is samen met de activiteitencoach de spin in het web voor de partners binnen JOS.

Website JOS

www.jos-scherpenzeel.nl is de website van Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) waarop informatie te vinden is over alle JOS activiteiten voor zowel jeugd als de ouders. Voor vragen, tips of suggesties kunt u contact opnemen met Miranda Wassink, coördinator JOS via jos@scherpenzeel.nl.

[Onderschrift bij foto:] V.l.n.r. Henk Jonker (Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs De Viermaster), Arno Bronkhorst (Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Geref. Grondslag) en Judit van Buuren (vertegenwoordiger van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief onderteken het Convenant JOS.

Landgraaf snel met start combinatiefunctie school en cultuur

Op maandag 22 februari vierde Landgraaf de komst van de combinatiefuncties. Wethouder Harry Leunessen (Sport en Cultuur), André de Jeu (landelijk projectleider Impuls brede scholen, sport en cultuur), Andrew Simons (Movare) en Natalie Savelsbergh (Vazom) gaven het officiële startschot bij basisschool Op gen Hei, waar zij een djembé-workshop voor leerlingen bijwoonden.

Na de workshop werd door de Vazom, Movare en de gemeente Landgraaf een lokale intentieverklaring ondertekend. Landgraaf is volgens landelijk projectleider André de Jeu “ de eerste gemeente van de gemeenten die dit jaar (2010) mogen starten, die gelijk aan het begin van het jaar de eerste aanstellingen al voor elkaar heeft. “

In Landgraaf is één combinatiefunctionaris nu al bij Vazom actief met het doorontwikkelen en uitbreiden van het bestaande kunst- en cultuuraanbod op Landgraafse basisscholen.
Lees verder op de website van de gemeente Landgraaf.

Combinatiefuncties in Almere nu officieel van start


Op 16 februari was de kick-off van het project Combinatiefuncties Almere, in het Baken Trinitas Gymnasium. Bijna alle organisaties die een aanvraag hebben gedaan en hun combinatiefunctionarissen waren aanwezig. Inmiddels zijn de meeste van de 48 combinatiefunctionarissen die Almere rijk is al aan de slag.

Maar de officiële starthandeling vond deze middag plaats. De wethouders Martine Visser (onderwijs) en Arno Visser (sport) openden het project met het doen van de eerste zet in het levensgrote schaakspel.
Lees verder op de website van de gemeente Almere.

Feestelijke start nieuwe Apeldoornse combinatiefunctionarissen

Deelname van de jeugd aan sport en cultuur stimuleren en daardoor de sociale samenhang in buurten versterken. Dat is het doel van de nieuwe combinatiefunctionarissen die deze maand aan de slag gaan op de elf Brede Scholen in de gemeente Apeldoorn. Op donderdag 11 februari 2010 vond in de Openbare Basisschool Het Woudhuis de feestelijke startbijeenkomst plaats van de dertien nieuwe functionarissen voor sport en cultuur.De invoering van combinatiefunctionarissen komt voort uit de landelijk regeling ‘Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur'. Het kabinet en de gemeenten willen meer Brede Scholen realiseren, het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uitbreiden en sportverenigingen versterken. In de gemeente Apeldoorn zijn tot nu toe elf Brede Scholen actief. Op deze scholen is er naast onderwijs ook een aanbod op het gebied van kinderopvang, welzijn, sport en cultuur. Scholen werken hiervoor samen met instellingen en organisaties. In Apeldoorn worden combinatiefunctionarissen ingezet vanuit ACCRES, MARKANT, CODA en Leerplein 055.De Brede Scholen krijgen nu versterking met de nieuwe medewerkers die de combifunctie vervullen. Zij zijn formeel in dienst bij één werkgever, maar werken voor de twee sectoren onderwijs en sport of cultuur. Eén van de functionarissen is de Linda Welker. Zij is in dienst ACCRES en maakt onderdeel uit van de Sport-pool. Zij geeft sportlessen op de Cruyff Court in Apeldoorn en gaat daarnaast ook aan de slag bij de diverse Brede School. Hierdoor komen kinderen in contact met één dezelfde persoon en zijn de school en de buurt met elkaar verbonden.Wethouder Hans Wegman van Onderwijs en Sport sprak de nieuwe functionarissen voor onderwijs, sport en cultuur persoonlijk toe. Linda Welker gaf een demonstratie van haar werk op het Cruyff Court van OBS Het Woudhuis. Op de foto: Acht van de dertien combinatiefunctionarissen tijdens de feestelijke start samen met wethouder Hans Wegman en de gemeenteraadsleden Miep van der Zeep, Co van den Berg, Riek van Dijk-Kooijman, Ties Stam, Alie Talsma-Adema, Ilona Duin en ACCRES-medewerker Frank Hofland

Combinatiefunctionaris voor sportieve omgeving Herungerberg in Venlo

Gemeente Venlo heeft in samenwerking met de Venlose Hockey Club (VHC), Stichting Fortior en Stichting Wel.kom een combinatiefunctionaris aangesteld voor 32 uur per week. Het is de eerste combinatiefunctionaris die aan de slag gaat voor zowel sportverenigingen, het onderwijs als de buitenschoolse opvang. De thuisbasis van deze combinatiefunctionaris vormt de sportieve omgeving Herungerberg in Venlo-Oost. VHC is bezig met een professionaliseringsslag. Er komt een nieuw multifunctioneel clubhuis en er zijn veel ideeën en ambities voor de toekomst. Zo hebben VHC en Stichting Wel.kom een overeenkomst gesloten voor de start van een buitenschoolse opvang in het nieuwe clubhuis van VHC. Daarnaast is Stichting Fortior bezig met de ontwikkeling van naschoolse activiteiten en de invulling van dagarrangementen, waarbij naar samenwerking wordt gezocht tussen scholen, techniek-, cultuur-, sport- en opvangorganisaties. Deze ambities van Stichting Fortior sluiten aan bij de overeenkomst tussen VHC en Stichting Wel.kom. De drie partners gaan, samen met de gemeente Venlo, participeren in het project Herungerberg om deze plannen uit te voeren. De nieuwe combinatiefunctionaris is hierbij een belangrijke spin in het web. Renée Vercoulen vervult deze functie, zij gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning van de Venlose Hockey Club. De trainerscoördinatie van de jeugd, vrijwilligers en zaalhockey zijn hierbij de speerpunten. Daarnaast gaat ze zich richten op de organisatie van naschoolse sportactiviteiten voor een aantal basisscholen van Stichting Fortior en voor de kinderen van de buitenschoolse opvang van de Sportbso van Stichting Wel.kom.

Groter wijkaanbod  sport, onderwijs en cultuur door nieuwe functies in Arnhem

Wethouder van onderwijs en jeugdbeleid Willem Hoeffnagel lost donderdag 21 mei 2009 om 18.00 uur het startschot van de zeepkistenrace in de Geitenkamp. Twaalf zeepkisten, gemaakt door gezinnen uit de wijken, racen over de steile Monnikensteeg nabij Hoogte 80. Met het startschot geeft wethouder Hoeffnagel ook symbolisch het startsein voor de nieuwe combinatiefuncties in Arnhem. De medewerker in deze functie werkt voor de (brede) school, sport en cultuur en stimuleert leerlingen om binnen- en buitenschools actief te gaan sporten en kunst te beoefenen.

De combinatiefunctionaris vervult een schakelfunctie tussen de school en het aanbod aan sport- en spelactiviteiten, bewegingsonderwijs, cultuur en kunstbeoefening in de wijk. Niet alleen vanuit de school naar de wijk, maar ook andersom: de man of vrouw in een combinatiefunctie haalt de sportvereniging en de culturele instelling de school binnen.Het kabinet stelt geld beschikbaar voor de combinatiefuncties, allereerst bedoeld om sport en cultuur-aanbod en deelname op en rond scholen in de Vogelaarwijken (krachtwijken) te vergroten. De brede school is een goed middel daartoe. Ook op andere scholen dan de brede scholen kan het sporten en bewegen worden bevorderd. En iedere leerling onder de achttien moet ook de kans krijgen om in aanraking te komen te sport en cultuur.Daarnaast zijn de combinatiefuncties bedoeld om de sportverenigingen te versterken, met het oog op hun maatschappelijke functie, hun inzet voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. In Arnhem zijn 20 combinatiefuncties gerealiseerd bij drie verschillende werkgevers: Sportbedrijf Arnhem, Stichting Rijnstad en Stichting Beleven.

Nijmeegse combinatiefunctionarissen stellen zich voor

Nijmegen heeft bij het aanstellen van combinatiefunctionarissen gekozen voor een aanpak die landelijk gezien in het oog springt. Er zijn eerst scholen en sportclubs aangezocht. Vervolgens zijn plannen gemaakt en combinatiefunctionarissen geworven. Die kunnen nu meteen aan de slag.

Directeur Sport Bart Zijlstra van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreepte het belang van die Nijmeegse aanpak met zijn aanwezigheid tijdens de startbijeenkomst voor de combinatiefunctionarissen, op donderdag 19 februari in IJsbaan Triavium. Ook de wethouders H. Kunst van onderwijs en P. Depla van Sportzaken waren er bij. De eerste acht combinatiefunctionarissen stelden zich tijdens de bijeenkomst voor. Ook was er een schaatsclinic door kinderen van basisschool Michiel de Ruyter, onder leiding van een combinatiefunctionaris. Combinatiefunctionarissen werken steeds voor een combinatie van een school en een sportvereniging. De doelstellingen zijn: verhogen van de sportdeelname, versterken van verenigingen en van de relatie tussen vereniging en onderwijs. Op de foto staan de kersverse combinatiefunctionarissen, geflankeerd door de wethouders Depla en Kunst en directeur Sport van het Ministerie van WVS, Zijlstra. Foto: Bob Walker

Tilburgse Brede Scholen krijgen combinatiefunctionarissen

Alle 27 basisscholen van de Brede Scholen in Tilburg krijgen een beweegteam, bestaande uit een docent bewegingsonderwijs en uit één of meerdere medewerkers (sport)verenigingsondersteuning. Het team biedt onder meer een naschools sportaanbod voor alle kinderen uit de Brede schoolwijken en zorgt ervoor dat de leerlingen minimaal één gymles per week krijgen van een vakleerkracht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Tilburgse sportverenigingen, die versterkt worden om deze rol ook goed uit te kunnen voeren. Ook komt er op deze scholen structurele aandacht voor cultuur. Dit heeft het college vastgesteld in het Plan van Aanpak voor de structurele 'Impuls Brede Scholen, sport en cultuur´. Lees verder op de website van de gemeente Tilburg .

Bron: gemeente Tilburg.

Succesvolle bijeenkomst combinatiefuncties in Almere

Woensdag 28 januari 2009 is de informatiebijeenkomst over de invoering van combinatiefuncties in Almere goed bezocht. Tijdens de avond was er volop gelegenheid voor informatieoverdracht, het laten ontstaan van waardevolle contacten en het sparren over de invulling van de regeling.

Ruim 50 personen uit het onderwijs, de sport, de cultuursector en andere organisaties hebben de bijeenkomst bezocht. Almere kan vanaf 2009 combinatiefunctionarissen aantrekken, in totaal 38 fte per eind 2012. Een definitief besluit hierover neemt het college in maart 2009 op basis van een Plan van Aanpak. Wethouder Martine Visser hield een inleiding over de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Vanuit Amsterdam waren twee combinatiefunctionarissen aanwezig die in workshops gericht op de thema's sport, onderwijs en cultuur een toelichting gaven over het werken als combinatiefunctionaris. Zij schetsten een goed beeld van hoe een combinatiefunctie in de praktijk vorm kan krijgen.Bij diverse sportverenigingen in Almere zijn al ideeën om combinatiefunctionarissen aan te trekken. In de afsluitende workshops per gebiedsdeel werden al diverse matches gemaakt tussen onderwijs, sport en cultuur. Vooral het werkgeverschap en de beschikbaarheid van accommodaties riepen daarbij nog wel vragen op. Dit wordt verder uitgezocht in het kader van het op te stellen Plan van Aanpak.Lees de conclusies van deze bijeenkomst op de website van de gemeente Almere.

Gemeente Zoetermeer tekent deelnameverklaring Impuls brede scholen, sport en cultuur

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om deel te nemen aan de Impuls brede scholen,sport en cultuur vanaf 2009. Zoetermeer geeft hiermee gehoor aan het kabinetsbeleid om de samenwerking tussen brede scholen, sport en cultuur te versterken en intensiveren. Met de Impuls stelt de gemeente Zoetermeer een groeiend aantal combinatiefuncties aan, 10 in 2009 oplopend tot maximaal 21 in 2012. Na 2012 zullen combinatiefuncties als een structurele verbinding in het bredeschoolprogramma van Zoetermeer worden gecontinueerd. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar voor een belangrijk deel werkt in tenminste twee werkvelden (zoals een kunstenaar die bij een kunstinstelling én als vakdocent in het onderwijs werkt). Ongeveer de helft van de combinatiefuncties wordt ingezet op de verbinding tussen brede school, onderwijs en sport. Het rijk vergoedt de combinatiefuncties in 2009 volledig, en vanaf 2010 voor 40%. In Nederland worden in totaal 2500 combinatiefuncties gecreëerd en gefinancierd. Zoetermeer komt in aanmerking voor de tweede tranche van de regeling `Impuls brede scholen, sport en cultuur' en zal haar deelname bevestigen door het ondertekenen van een deelname verklaring. Brede School Zoetermeer biedt buitenschoolse activiteiten aan kinderen die aangepast zijn op de interesses en leefwereld van kinderen. Brede School zorgt ervoor dat basisscholen samenwerken met elkaar, met kinderopvanginstellingen en met aanbieders van activiteiten om een gevarieerd en passend activiteitenprogramma te bieden aan kinderen tussen 4 en 12 jaar. Bron: persbericht gemeente Zoetermeer

Landelijke Kick/off combinatiefuncties in Amsterdam

Op vrijdag 3 oktober heeft in de Raadszaal van de gemeente Amsterdam de landelijke kick-off Combinatiefuncties plaatsgevonden. Wethouder Carolien Gehrels (Sport en Cultuur) opende in aanwezigheid van Bart Zijlstra, directeur Sportzaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Kick-off en beëdigde de eerste combinatiefunctionarissen. Carolien Gehrels: ‘Het Sportplan 2009-2012 is de basis voor het nieuwe sportbeleid in Amsterdam. Met het Sportplan willen we iedereen aan het sporten krijgen. Vandaar uit kunnen we nu 100 mensen extra inzetten voor de sport. Dat is een unicum, Amsterdam is een echte Sportstad!'. Met het aanstellen van combinatiefunctionarissen wil de overheid de samenwerking versterken tussen onderwijs, sport en cultuur. Het doel is om kinderen en jongeren de kans te geven om hun talenten op sport- en cultureel gebied optimaal te ontplooien. Het gaat hierbij niet alleen om de ontwikkeling van hun talenten, maar ook om het ontplooien van sociale vaardigheden en het gezamenlijke plezier tijdens het opgroeien. Inhoud van de functie
De opdracht van de nieuwe functionarissen is om het dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen te bevorderen, om kinderen en jongeren vertrouwd te maken met kunst en cultuur en om actieve kunstbeoefening te stimuleren. De combinatiefunctionaris zorgt ook voor afstemming tussen de verschillende activiteiten. Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever, maar werkt in twee werkvelden, bijvoorbeeld op een school in combinatie met een sportvereniging. Meer informatie
Robert Wichink, Bestuursvoorlichting Amsterdam, 020-5522345 Bron: website www.amsterdam.nl

Rotterdam start met combinatiefuncties

Op woensdag 1 oktober vierde Rotterdam de komst van de combinatiefuncties. Wethouder Lucas Bolsius (Sport, Financiën en Buitenruimte) en portefeuillehouder Fred Burggraaf gaven het officiële startschot in Sporthal West te Delfshaven. Met de combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen versterkt.

Tijdens de kick-off werden door Sport en Recreatie, KNVB, Rotterdam Topsport en Rotterdam Sportsupport lokale intentieovereenkomsten ondertekend. Kinderen uit Delfshaven volgden een voetbalclinic onder begeleiding van voetballers van Sparta en combinatiefunctionarissen. Ook in de cultuursector gaan  combinatiefunctionarissen aan de slag; het RO Theater presenteerde een fragment uit Romeo en Julia, onderdeel van het project Talentcasting op VO scholen in Rotterdam.

Rotterdam kende voor de start van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur al een vorm van combinatiefunctionarissen. De Impuls zorgt er voor dat dit aantal explosief verder kan groeien zodat in 2012 uiteindelijk 88 voltijd combinatiefunctionarissen werkzaam zijn op scholen, bij sportverenigingen en cultuurinstellingen.

Bron: www.nieuwsbank.nl

Alkmaar start met combinatiefuncties school en sport

Vanaf 1 januari is er hard gewerkt om de combinatiefuncties in Alkmaar te kunnen gaan uitvoeren. De gemeente Alkmaar heeft hier de aanzet voor gegeven en het Sportbureau heeft de coördinatie op zich genomen. Dit in samenwerking met 9 basisscholen en 10 sporten. De sporten zijn: voetbal, hockey, dance, korfbal, basketball, volleybal, atletiek, zelfverdediging, softbal en tennis. Vanaf 1 september gaat ‘Sport X' van start. Er zijn 7 enthousiaste vakdocenten en 10 sporttrainers aangesteld bij het Sportbureau Alkmaar. Per school is er een vakdocent gymnastiek aangesteld die gedurende de dag de basisschool kinderen gymles geeft. Daarnaast geven zij buiten de gymlessen na school extra sportlessen, Eén keer in de week is dit in samenwerking met een trainer van een sportvereniging, genaamd Sport X. Zij laten de kinderen kennismaken met hun tak van sport. Ook zijn zij ook aangesteld om bij hun vereniging extra uren les te geven. De Sport X- activiteiten vinden plaats buiten de reguliere schoollessen. Dus per school worden per week aan 30 kinderen door vaktrainers en vakdocenten sportlessen gegeven. Meedoen aan Sport X is gratis. Voor meer informatie: Sportbureau Alkmaar, tel: 072-5272674, website: www.sportbureau-alkmaar.nl Bron: www.nieuwsbank.nl

Eerste combinatiefunctionaris in Venlo bij sportvereniging LOREAL

De gemeente Venlo heeft in samenwerking met de vereniging een combinatiefunctionaris aangesteld bij handbalvereniging Loreal voor 16 uur per week. Het is de eerste combinatiefunctionaris bij een sportvereniging. Dit dient als pilot binnen de impuls Brede scholen, sport en cultuur.Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd.In de gemeente Venlo zijn al twee combinatiefunctionarissen actief binnen het voortgezet- en primair onderwijs. Nu is dan ook een combinatiefunctionaris aan de slag gegaan bij een sportvereniging.De nieuwe combinatiefunctionaris, in de persoon van de heer Jacques Sauren, zal zich onder meer bezighouden met handbaltechnische zaken, de coördinatie van de jeugdopleiding en maatschappelijke activiteiten zoals naschoolse activiteiten en het opzetten van handbal extra. De combinatie wordt gelegd met coördinerende werkzaamheden voor het programma ‘School en sport’ van de gemeente Venlo. In overleg met onderwijsinstellingen wordt bekeken waar de verbinding vanuit Loreal naar het onderwijs gemaakt kan worden.De gemeente Venlo maakt gebruik van de Rijksimpuls Brede scholen, sport en cultuur om in totaal 14 fte aan combinatiefuncties aan te stellen vóór 2012. Bron: Persbericht gemeente Venlo.Meer informatie: Carina de Wijs, adviseur bestuurlijke communicatie, telefoon 077-359 6317 of mobiel 06-14404490.

€ 20 miljoen extra voor combinatiefuncties

Voor de samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur stellen staatssecretaris Bussemaker van VWS en staatssecretaris Dijksma van OCW in 2009 bijna € 20 miljoen extra beschikbaar. Gemeenten komen voor een bijdrage in aanmerking op volgorde van het aantal inwoners onder de 18 jaar. In 2009 zijn dat ruim 90 gemeenten. De 90 geselecteerde gemeenten volgen de G-31 op die in 2008 al zijn gestart. De rijksbijdrage voor 2009 maakt deel uit van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het eerste jaar wordt de Impuls voor 100% gefinancierd door VWS en OCW. Vanaf het tweede jaar financieren de deelnemende gemeenten voor 60%.

Betere samenhang
De investering is bedoeld voor meer dan 400 combinatiefuncties van professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werkzaam zijn in meerdere sectoren. Daardoor verbetert de samenhang tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele instellingen, zoals de bibliotheek en toneelvereniging. Het doel is om in 2012 in het hele land ten minste 2.500 voltijdbanen te hebben gerealiseerd.

Bron: ministerie van VWS