Veel gestelde vragen over….
Maatwerkmogelijkheden combinatiefuncties vanaf 2012

Inhoudsopgave

Versie juli 2011

1. Maatwerkmogelijkheden vanaf 2012
1.1 Wat verandert per 2012?
1.2 Waarom een inventarisatie?
1.3 Kan een gemeente nog meedoen?
1.4 Kan een gemeente ook een ander percentage kiezen?
1.5 Kan een gemeente op een later moment het gekozen percentage wijzigen?
1.6 Hoeveel fte’s kan een gemeente realiseren als zij kiest voor 60%, 80% of 100%?

2. Aanvullende verklaring
2.1 Wanneer moet de aanvullende verklaring binnen zijn en bij wie?
2.2 Waar kan ik de aanvullende verklaring vinden?
2.3 Door wie moet de aanvullende verklaring ondertekend worden?
2.4 Moet een gemeente altijd een aanvullende verklaring insturen, ook als er niets verandert?
2.5 Wanneer is duidelijk of het gekozen percentage daadwerkelijk uitgevoerd kan worden?

1. Maatwerkmogelijkheden vanaf 2012

1.1 Wat verandert per 2012?
Alle eerder gemaakte bestuurlijke afspraken en versoepelingen blijven van kracht. De VNG heeft per 2012 nieuwe bestuurlijke afspraken kunnen maken met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze houden in dat vanaf volgend jaar (2012) het zogeheten ‘alles of niets principe’ wordt losgelaten. U kunt kiezen tussen 60%, 80% of 100% van het oorspronkelijk per 2012 beoogde aantal fte’s.

1.2 Waarom een inventarisatie?
De inventarisatie is nodig om inzicht te verkrijgen in de wensen van gemeenten ten aanzien van de flexibilisering van het aantal te realiseren fte’s. Naar aanleiding van deze inventarisatie en het feit dat het ministerie van OCW vanaf 2011 niet meer kan beschikken over enveloppengelden, maken de bestuurlijke partners in oktober 2011 de balans op. Hieruit kunnen eventueel nadere bestuurlijke afspraken vóór eind 2011 volgen. Gemeenten worden daarover tijdig ingelicht.

1.3 Kan een gemeente nog meedoen?
Nee, alleen reeds deelnemende gemeenten kunnen kiezen voor de maatwerkmogelijkheden van 60%, 80% of 100% van het oorspronkelijk vanaf 2012 geldend aantal formatieplaatsen.

1.4 Kan een gemeente ook een ander percentage kiezen?
Nee, een deelnemende gemeente kan kiezen voor maatwerkmogelijkheden van 60%, 80% of 100% van het oorspronkelijk vanaf 2012 geldend aantal formatieplaatsen.

1.5 Kan een gemeente op een later moment het gekozen percentage wijzigen?
Nee, het percentage waarvoor een gemeente nu kiest, blijft structureel van kracht.

1.6 Hoeveel fte’s kan een gemeente realiseren als zij kiest voor 60%, 80% of 100%?
De overzichten met daarin per gemeente 2012 mogelijk aantal fte’s is aan elke deelnemende gemeente toegezonden. Zowel de ambtelijke contactpersonen als de wethouders hebben deze overzichten ontvangen. De overzichten per gemeente per 2012 mogelijk aantal fte’s is ook te vinden op de VNG-website.

Terug boven

2. Aanvullende verklaring

2.1 Wanneer moet de aanvullende verklaring binnen zijn en bij wie
De door B en W ondertekende aanvullende verklaring dient vóór 1 oktober 2011 binnen te zijn bij:

Projectbureau Impuls brede scholen, sport en cultuur
t.a.v. Vereniging Sport en Gemeenten
Postbus 103
6860 AC Oosterbeek

2.2 Waar kan ik de aanvullende verklaring vinden?
Een op de eigen gemeente toegepaste aanvullende verklaring is door het Projectbureau Combinatiefuncties aan elke deelnemende gemeente toegezonden. Zowel de ambtelijke contactpersonen als de wethouders hebben deze verklaring ontvangen. Een algemene verklaring is verzonden door de VNG en te vinden op de VNG-website.

2.3 Door wie moet de aanvullende verklaring ondertekend worden?
De aanvullende verklaring dient ondertekend te worden door het college van B en W.

2.4 Moet een gemeente altijd een aanvullende verklaring insturen, ook als er niets verandert?
Ja, omwille van een actuele administratie en correcte afhandeling en ongeacht welk percentage u kiest, dient elke deelnemende gemeente voor 1 oktober 2011 de door B en W ondertekende aanvullende verklaring retour sturen. Dus ook als een gemeente 100% van het afgesproken aantal fte’s wil blijven realiseren.

2.5 Wanneer is duidelijk of het gekozen percentage daadwerkelijk uitgevoerd kan worden?
In oktober 2011 maken de bestuurlijke partners de balans op naar aanleiding van de inventarisatie van uw wensen m.b.t. het percentage. Daaruit kunnen eventueel nadere bestuurlijke afspraken vóór eind 2011 volgen. Gemeenten worden daarover tijdig ingelicht.

Terug boven