Wat vooraf ging

Op 4 juni 2007 hebben het rijk en de VNG het Bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’ getekend, waarin beleidsmaatregelen ten gunste van de ontwikkeling van de brede scholen zijn afgesproken.

Met dit akkoord werd de intentie ondertekend om met een meer gebundelde inzet van geldstromen te komen tot grotere samenhang in het aanbod van onderwijs, sport, cultuur en buitenschoolse opvang. De regierol van gemeenten moet daartoe versterkt worden. De middelen werden ingezet voor de personele component van de bekostiging van de brede scholen.

Vervolgens hebben de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemeenten op 7 augustus 2007 rechtstreeks per brief geïnformeerd over de Impuls brede scholen, sport en cultuur (PO/ZO/200730206). Het gaat hierbij om structurele rijksmiddelen ten behoeve van gemeenten voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de genoemde sectoren (een vanaf 2008 oplopend aantal tot in totaal 2500 fte combinatiefuncties in 2012) en daarmee deze sectoren tevens verbreden en versterken.

Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen de doelstellingen van de Impuls onderschrijven en meewerken aan een goede invoering op lokaal niveau is op 10 december 2007 de Kaderstellende overeenkomst Impuls brede scholen, sport en cultuur getekend door de bewindslieden van OCW, de staatssecretaris van VWS, de landelijke organisaties in onderwijs, sport en cultuur plus de VNG.

Om de implementatie binnen gemeenten te vergemakkelijken werd eind december 2007 de Taskforce Combinatiefuncties ingesteld, die 20 maart 2008 met aanbevelingen is gekomen voor de rechtspositionele aspecten van de combinatiefuncties. Inmiddels is een landelijke vraaggestuurde algemene en sectorale ondersteuningsstructuur opgezet.

In 2008 is in 30 gemeenten gestart met de invoering van de combinatiefuncties. Vanaf 2009 komt het budget in tranches ook ter beschikking aan andere gemeenten.