Wat is een combinatiefunctie?

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Om combinatiefuncties een aantrekkelijk type banen te maken, zal daarom nadrukkelijk naar oplossingen met één werkgever worden gezocht.

Nieuw en structureel
In de Impuls over de te realiseren 2250 fte combinatiefuncties is een aantal dingen vastgelegd. Zo gaat het bij de uitvoering van de Impuls om nieuwe en structurele functies, die zoveel mogelijk worden ingezet op uitvoerend niveau. Het is niet de bedoeling dat met de gelden uit de Impuls bestaande functies worden gefinancierd. Wel kunnen combinaties worden gelegd met bestaande (deeltijd)functies.

Meerwaarde van combinatiefuncties
Een combinatiefunctie moet een gezamenlijk doel dienen, namelijk een meerwaarde hebben voor alle partijen. Wie samen met een andere organisatie een combinatiefunctie wil realiseren, moet bereid zijn intensief met elkaar samen te werken. De betrokken organisaties moeten bovendien willen en kunnen investeren in een soms langdurige ontwikkeling, waar een combinatiefunctie uit kan voortvloeien, maar waarvan de resultaten vooraf niet vaststaan.

Normen
De middelen zijn bedoeld voor combinatiefuncties/personele kosten van 2250 fte’s. Daarbij is uitgegaan van een normbedrag van € 50.000 per fte. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de CAO’s Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Gemeenten en Sport. Overige kosten moeten worden betaald uit de gemeentelijke middelen of door lokale partijen.

Vakleerkrachten en vakdocenten in het onderwijs moeten altijd een afgeronde HBO-opleiding hebben. Voor de uitvoering van naschoolse activiteiten of de tewerkstelling bij sportverenigingen en culturele instellingen is dat niet nodig. Onder supervisie van een vak- of groepsleerkracht of vakdocent kunnen in het onderwijs ook mensen op MBO-niveau worden ingezet.

Werkgeverschap
De aanstelling van een combinatiefunctionaris zal zo veel als mogelijk (op termijn) plaatsvinden bij scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Een (tussen) oplossing kan de aanstelling bij een derde zijn, waaronder bij de gemeente zelf. Door de Taskforce Combinatiefuncties is een aantal voorstellen en adviezen gedaan over hoe het werkgeverschap te regelen. Kijk hiervoor bij de downloads op deze website.